Košík0
Celkom:0,00 €
Váš nákupný košík je prázdny!

1. INFORMÁCIE O Motoraptor s.r.o.

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Motoraptor s.r.o.,  IČO: 44 596 162, so sídlom Romanova 4, 821 01 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri vložka 56556/B  na Okresného súdu Bratislava I (ďalej len „MOTORAPTOR“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.motoraptor.sk , www.mra-moto.sk,  (ďalej jen „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov MOTORAPTOR, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. MOTORAPTOR pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. MOTORAPTOR vymenovala poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je: Ing. Ján Grácz, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">info@motoraptor.sk, 0908 154 884

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na MOTORAPTOR spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na stránkach spravovanými spoločnosťou Motoraptor s.r.o., alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva MOTORAPTOR informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava MOTORAPTOR údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. MOTORAPTOR nezbiera, neuchováva a ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, t.j. na plnenie zmluvy medzi MOTORAPTOR a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže MOTORAPTOR vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom MOTORAPTOR formou obchodných oznámení využíva MOTORAPTOR výlučne emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na MOTORAPTOR už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov MOTORAPTOR v podobe obmedzeného priameho marketingu. MOTORAPTOR tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na MOTORAPTOR zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas MOTORAPTOR udeľujete v priebehu registrácie na MOTORAPTOR. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov MOTORAPTOR.

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu MOTORAPTOR formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva MOTORAPTOR výlučne e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas MOTORAPTOR udeľujete registráciou na MOTORAPTOR. Upozorňujeme, že registráciu na MOTORAPTOR môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie MOTORAPTOR spracováva MOTORAPTOR pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava MOTORAPTOR štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci MOTORAPTOR môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

·         kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo

·         namietať proti spracovaniu osobných údajov v MOTORAPTOR na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete MOTORAPTOR ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané konateľmi spoločnosti MOTORAPTOR s.r.o. . Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s MOTORAPTOR.

5.2. MOTORAPTOR ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre MOTORAPTOR na účely a spôsobom, ktoré MOTORAPTOR stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré MOTORAPTOR využíva, patria:

prepravné spoločnosti

·         Slovenská pošta, a. s

·         DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.

 

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. MOTORAPTOR spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona MOTORAPTOR následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom MOTORAPTOR požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva MOTORAPTOR po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva MOTORAPTOR iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na MOTORAPTOR vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na MOTORAPTOR a požadovať:

·         Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré MOTORAPTOR spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo MOTORAPTOR. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

·         Prístup k údajom, ktoré ste poskytli MOTORAPTOR, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám MOTORAPTOR potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

·         Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže MOTORAPTOR správne vybaviť Vašu objednávku.

·         Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že MOTORAPTOR spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

·         Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už MOTORAPTOR nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok MOTORAPTOR Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

·         Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od MOTORAPTOR k inému subjektu, kedy MOTORAPTOR odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci MOTORAPTOR vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej MOTORAPTOR okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností MOTORAPTOR so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. MOTORAPTOR dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). MOTORAPTOR kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na MOTORAPTOR emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., alebo na telefónnom čísle 0908 / 154 884.

10. ÚČINNOSŤ

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 1. 5. 2018.

 

Vyberte kategóriu